Vaše spokojenost je moje č.1

Jsem cer­ti­fi­ko­va­ná rea­lit­ní mak­léř­ka se 100% zapá­le­ním pro svůj obor. Pro­fe­si­o­na­li­ta, zku­še­nos­ti, spo­leh­li­vost a lid­ský pří­stup – to jsou mé hlav­ní hod­no­ty. Zají­má vás pro­dej nemo­vi­tos­ti nebo hle­dá­te doko­na­lý nový domov? Jsem tu pro vás. Napros­tá spo­ko­je­nost mých kli­en­tů je pro mě vždy na prv­ním mís­tě. Buď­te mezi nimi!

Šárka Sabová

Prodám vaši nemovitost rychle a za nejvyšší možnou tržní cenu

Chce­te pro­dat nemo­vi­tost v Pra­ze? Nechce­te pro­de­jem trá­vit dny i noci? Pro­dej­ní pro­ces může být nároč­něj­ší, než se zdá. Pojď­te do pro­de­je najis­to a svěř­te svou nabíd­ku mně. Najdu pro vás per­fekt­ní­ho kup­ce a vaši nemo­vi­tost pro­dám rych­le, bez sta­ros­tí a za nej­vyš­ší mož­nou cenu. Nemu­sí­te ztrá­cet čas ani ner­vy, o vše se posta­rám za vás.

“Výbor­ná kva­li­ta, milá a pří­jem­ná paní mak­léř­ka Šár­ka Sabo­vá. Byli jsme s ní spokojeni.”

Svitla­na Fadieieva

“Vel­mi pro­fe­si­o­nál­ní jed­ná­ní, napros­to bez pro­blé­mu. Dopo­ru­ču­ji všem.”

Petr Sklá­dal

“Pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup a spo­leh­li­vost, napros­tá spo­ko­je­nost, můžu jen doporučit.”

Petr Voj­tě­chov­ský

Pomůžu vám najít domov vašich snů

Kou­pě nemo­vi­tos­ti je pro vět­ši­nu mých kli­en­tů život­ní trans­ak­cí. Nenech­te si tuto vel­kou udá­lost zka­zit stre­sem a zby­teč­ný­mi sta­rost­mi. Se mnou si může­te být jis­ti, že žád­né vaše přá­ní nezů­sta­ne bez povšim­nu­tí! Najdu pro vás vysně­nou nemo­vi­tost, vyjed­nám nej­lep­ší mož­né pod­mín­ky a posta­rám se o veš­ke­ré nále­ži­tos­ti za vás.

Poradím vám, jak bezpečně pronajmout nemovitost

Pře­mýš­lí­te o pro­nájmu své nemo­vi­tos­ti? Díky dlou­ho­le­tým zku­še­nos­tem dob­ře vím, jak se nespá­lit. Pora­dím vám, jak vaši nemo­vi­tost správ­ně při­pra­vit a jak najít sluš­né nájem­ní­ky. Pomůžu vám také s nasta­ve­ním trž­ní­ho nájem­né­ho a vysvět­lím vám, jak je to pod­le občan­ské­ho záko­ní­ku s poplatky.

Využijte zázemí a know-how největšího poskytovatele realitních služeb na světě

Své jmé­no jsem spo­ji­la s úspěš­nou znač­kou RE/MAX, nej­vět­ším posky­to­va­te­lem rea­lit­ních slu­žeb na svě­tě. Toto sil­né záze­mí při­ná­ší mým kli­en­tům řadu bene­fi­tů. Dlou­ho­le­té know-how, širo­kou data­bá­zi poten­ci­ál­ních kup­ců i pod­po­ra nej­lep­ších pro­fe­si­o­ná­lů v oboru.

Při­dej­te se k mým spo­ko­je­ným kli­en­tům i vy!

Aktuálně v nabídce

Kan­ce­lář k prodeji
Pří­bram V‑Zdaboř
Aty­pic­ká
286m2


17.000 000 Kč Zob­ra­zit více 
REZERVOVÁNO
Cha­ta k prodeji
Slapy 
Aty­pic­ká
150m2


6.500 000 Kč Zob­ra­zit více 
REZERVOVÁNO
Byt k prodeji
Pra­ha 10 — Hor­ní Měcholupy 
2+kk
44m2


4.225 000 Kč Zob­ra­zit více 
Poze­mek k prodeji
Bran­dýs nad Labem-Sta­­rá Boleslav 
875m2


7.490 000 Kč Zob­ra­zit více 
Rodin­ný dům k prodeji
Žlunice 
5+1
150m2


3.990 000 Kč Zob­ra­zit více 
Byt k prodeji
Pra­ha 10 — Malešice 
28m2


3.250.000 Kč Zob­ra­zit více 
Rodin­ný dům k prodeji
Pra­ha 9- Klánovice 
Aty­pic­ká
115m2


22.900.000 Kč Zob­ra­zit více 
Rodin­ný dům k prodeji
Zruč nad Sázavou 
Aty­pic­ká
204m2


7.900.000 Kč Zob­ra­zit více 
Byt k prodeji
Pod Dri­no­po­lem, Pra­ha 6 — Břevnov 
1+1
61m2


4.500.000 Kč Zob­ra­zit více 
Byt k prodeji
Jáno­ší­ko­va, Praha 
3+1
61m2


5.200.000 Kč Zob­ra­zit více