Prodám vaši nemovitost rychle a za nejvyšší nabízenou tržní cenu

Chce­te pro­dat nemo­vi­tost v Pra­ze? Nechce­te s pro­dej­ní­mi por­tá­ly a pro­hlíd­ka­mi trá­vit dny i noci? Svěř­te nabíd­ku mně a pro­dej­te svou nemo­vi­tost rych­le, bez sta­ros­tí a za nej­vyš­ší mož­nou cenu.

Posta­rám se o všech­no potřeb­né, s pod­po­rou dal­ších profesionálů.

Nemovitost na prodej

Napiš­te mi co pro­dá­vá­te a já se vám ozvu zpět, nebo rov­nou zavo­lej­te na 776 636 121.
Pole ozna­če­ná * jsou povinná.

“Chtěl bych podě­ko­vat paní Sabo­vé za skvě­lou spo­lu­prá­ci, pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup k nám i kupu­jí­cím. Její sna­hu zajis­tit vše k pro­de­ji nemo­vi­tos­ti, včet­ně zaři­zo­vá­ní dokla­dů na úřa­dech. Ze své zku­še­nos­ti mohu jenom doporučit.”

Miloš Janá­ček

“Vel­mi děku­ji paní Šár­ce Sabo­vé DiS. za její pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup. Spo­lu­prá­ce s ní byla na vyso­ké úrov­ni, takt­ní a spo­leh­li­vá. Všech­na jed­ná­ní pro­bí­ha­la bez jaké­ko­liv kom­pli­ka­ce, vždy peč­li­vě při­pra­ve­na a ochot­na zod­po­vě­dět kla­de­né dota­zy. Děkuji”

PhDr. Jit­ka Plíšková

“Paní Sabo­vá byla po celou dobu pro­de­je domu napros­to skvě­lá a pří­jem­ná. Na kaž­dou otáz­ku nám odpo­vě­dě­la buď­to hned, nebo nám doda­teč­né infor­ma­ce posla­la během pár dnů. Všech­no ochot­ně vysvět­li­la a zaří­di­la, a vždy nám vyšla vstříc. I když se vyskyt­lo něko­lik pro­blé­mů, paní mak­léř­ka zare­a­go­va­la výbor­ně a se vším nám pomoh­la. Celý pro­ces nám vel­mi uleh­či­la. Paní Sabo­vé moc děku­ji a roz­hod­ně ji můžu doporučit.”

Jit­ka Lokšová