Šárka Sabová

Šárka Sabová

rea­lit­ní makléřka

tel.: 776 636 121
e‑mail: sarka.sabova@remax-czech.cz
face­book: www.facebook.com/sarkasabovareality/

Fak­tu­rač­ní údaje:

Šár­ka Sabo­vá, DiS.
Nad pře­hra­dou 404, 109 00 Pra­ha 10 — Hor­ní Měcholupy

IČ: 01766023 ( zapsá­na v živ. rejstří­ku Úřa­du MČ Pra­ha 15 )
DIČ: CZ-7658250886

Ode­slá­ním toho­to for­mu­lá­ře sou­hla­sí­te se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů pro úče­ly násled­né­ho kon­tak­tu s Vámi.